Erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

1. Oversikt 

Denne erklæringen til den ordinære generalforsamlingen i Cxense ASA («Cxense» eller «Selskapet») den 10. mai 2017, er utarbeidet av styret i Cxense i henhold til allmennaksjeloven («asal.») § 6-16a.

Erklæringen inneholder retningslinjer og hovedprinsipper for Selskapets godtgjørelse til Selskapets ledelse. Erklæringen beskriver også gjennomføring av og virkning av retningslinjene som gjaldt for 2016

2. Veiledende retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen

Merk: Retningslinjene i dette punkt 2 angir prinsippene for lederlønn generelt. Disse retningslinjene er gjenstand for en egen avstemming på den ordinære generalforsamlingen, og utfallet er veiledende (ikke bindende) for styret.​

For å tiltrekke og beholde lederkompetansen som Cxense behøver, skal godtgjørelsen til ledelsen og øvrige ansatte, være konkurransedyktige og bestå av en grunnlønn samt standard ytelser til ansatte. Grunnlønnen kan suppleres med en prestasjonsbasert kontantbonus og frittstående tegningsretter. Summen av godtgjørelsen skal reflektere ansvaret og prestasjon over tid for den respektive leder. Bonusutbetalinger er betinget av innsats og bidrag til oppnåelse av forretningsmessige og/eller operative mål.

Grunnlønnen evalueres og justeres årlig.

Ledere mottar ikke ytterligere kompensasjon for å tjenestegjøre som styremedlemmer i datterselskaper i konsernet. For ordens skyld presiseres at reiser og øvrige utlegg i forbindelse med slike verv refunderes i henhold til normal praksis.

Styret fastsetter lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør. Det er fastsatt en øvre grense for kontantbelønning per kalenderår i relasjon til dennes prestasjonsbetingede bonus. Det følger av det frittstående tegningsrettsprogrammets natur, slik det er vedtatt av den ordinære generalforsamlingen, at denne begrensningen ikke gjelder eventuell gevinst på tegningsretter. Styret har utarbeidet retningslinjer for administrerende direktørs godtgjørelse av ansatte.

Det foreligger ingen såkalte «gylne fallskjermer», og etterlønn vil bare anvendes dersom Selskapet påberoper seg kontraktsmessige konkurranseklausuler

3. Bindende retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen

Merk: Retningslinjene i dette punkt 3 angir hovedprinsippene for aksjebasert godtgjørelse til ledelsen. Disse retningslinjene er gjenstand for egen avstemming på den ordinære generalforsamlingen, og utfallet er bindende for styret.

Selskapets tegningsrettsprogram som vedtatt av den ordinære generalforsamlingen gjelder tilsvarende for ledelsen som for alle ansatte. Størrelsen på tildelinger baseres på stilling, resultater og konkurransemessige vurderinger. Formålet med slike programmer er å styrke Selskapet ved å gi ansatte, ledelsen og konsulenter ytterligere incentiver til å prestere.

I henhold til programmets regler, som vedtatt ved en separat avstemming på den ordinære generalforsamlingen, skal utøvelsesprisen, som et minimum, være lik gjennomsnittlig sluttkurs på Cxense-aksjene som rapportert av Oslo Børs ti dager umiddelbart forut for dato for tildelingen. Med mindre annet blir vedtatt av styret, kan 25 prosent av tildelte tegningsretter innløses hver 12 måned regnet fra dato for tildelingen. Tegningsrettene forfaller på femårsdagen for den ordinære generalforsamling som vedtok programmet

4. Gjennomføring og virkning av retningslinjene vedrørende godtgjørelse til ledelsen i 2016

Bonusplanen fungerer som en motivasjon for ledelsen til å oppnå Selskapets drifts- og virksomhetsmål i den årlige planleggingssyklusen. Det aksjebaserte insentivprogrammet med opptjening av rett til utøvelse over flere år, sammenstiller ledelsens interesser med aksjeeiernes interesser på lang sikt.

Lønn, pensjon og eventuell utbetalt bonus, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift, kostnadsføres samtidig med utbetaling eller opptjening. Godtgjørelsen til hver leder i 2016 er rapportert i noteinformasjonen til årsregnskapet for 2016.

For aksjeeierne vil en faktisk eller potensiell innløsning innebære en utvanning. Ved utgangen av 2016 var samlet antall utestående tegningsretter og aksjeopsjoner til ledelsen totalt 346 000, tilsvarende 4,4 prosent av aksjekapitalen.

 

Oslo, 18. april 2017

Styret i Cxense ASA